Tải toàn bộ bản tin dưới đây:

tinthuongvunamphi_KXYV.doc

Nguồn: VITIC/Thương vụ VN tại Nam Phi