tải toàn bộ bản tin dưới đây:

tin_thuongvunamphi2305_JYUL.doc

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi