thuongvuthailan2_YJVI.doc

Nguồn: VITIC/thương vụ Việt Nam tại Thái Lan