tải toàn bộ bản tin dưới đây:

tin_thuongvuthailan_WLQX.doc

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan