tải toàn bộ bản tin dưới đây:

tinthuongvuthailan_RPGZ.doc

Nguồn: VITIC/Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan