Trong thư, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã gửi tới toàn thể Doanh nhân hoạt động trong ngành Công Thương cả nước lời chúc mừng nồng nhiệt.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, các doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực Công Thương là một bộ phận của Cộng đồng Doanh nhân Việt Nam, đã và đang tiếp tục có những đóng góp tích cực, quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. 

"Trong thời gian qua, các Doanh nhân trong ngành đã dành nhiều tâm huyết, công sức, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp, thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động vươn ra thị trường quốc tế, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp"- Bộ trưởng viết.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích mà cộng đồng Doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực Công Thương đã đạt được, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng đã chỉ ra những hạn chế của cộng đồng doanh nghiệp như năng suất lao động của một bộ phận doanh nghiệp chưa cao, thị trường tiêu thụ chưa thực sự ổn định, khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm còn yếu, chất lượng của một số hoạt động dịch vụ chưa đạt yêu cầu... 

Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao cho ngành Công Thương hiện nay, cộng đồng Doanh nhân ngành Công Thương luôn phải phát huy tính năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục những tồn tại, đưa doanh nghiệp vững vàng vượt qua mọi thách thức, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của toàn ngành, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Huyền Thương