Thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá là 05 năm kể từ ngày Quyết định 7896 có hiệu lực.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương, 01 năm trước khi kết thúc thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định tiến hành rà soát cuối kỳ đối với việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Nội dung rà soát cuối kỳ được quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương và Điều 63 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại (Nghị định số 10).

Cục Phòng vệ thương mại thông báo chính thức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ của vụ việc. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Nghị định số 10, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo này của Cơ quan điều tra, nhà sản xuất trong nước có quyền nộp Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo mẫu Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ (file đính kèm). Thời hạn Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ chậm nhất là ngày 28/9/2018.

Hồ sơ phải được nộp trực tiếp tại Cục Phòng vệ thương mại trong thời hạn trên theo địa chỉ như sau:

Cục Phòng vệ thương mại - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: giaovq@moit.gov.vn

Điện thoại: 024 73037898, máy lẻ 112   

Cục Phòng vệ thương mại

Nguồn: Moit.gov.vn