Thông báo này liên quan đến quy định dư lượng tối đa các loại hóa chất gồm chlorantraniliprole, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, onion oil, thiacloprid và valifenalate có trong hoặc trên các sản phẩm nhất định như rau, quả, thực phẩm….
Sửa đổi này có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.
Chi tiết của sửa đổi này đề nghị xem file đình kèm.
Nguồn:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:010:TOC
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (kiêm nhiệm Lúc-xăm-bua, Ủy ban châu Âu)
Nguồn: Moit.gov.vn