Trước đó, ngày 10 tháng 4 năm 2017, căn cứ trên yêu cầu rà soát của công ty M&B Metal Products Company, Inc (Nguyên đơn), DOC đã đăng thông báo về việc tiến hành rà soát hành chính lệnh áp thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm mắc áo thép trong giai đoạn nói trên. Yêu cầu rà soát bao gồm 66 doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Ngày 9 tháng 5 năm 2017, Nguyên đơn đã rút yêu cầu rà soát hành chính đối với 66 doanh nghiệp liệt kê trong Thông báo khởi xướng điều tra. Căn cứ quy định 19 CFR 351.213 (d) (1), DOC sẽ hủy bỏ điều tra rà soát hành chính nếu bên liên quan rút yêu cầu đúng thời hạn (90 ngày kể từ ngày thông báo khởi xướng điều tra rà soát). Trong vụ việc này, Nguyên đơn đã xin rút yêu cầu rà soát đúng hạn, thêm vào đó, không có bên liên quan nào khác yêu cầu rà soát nên DOC sẽ hủy bỏ rà soát hành chính đối với biện pháp chống trợ cấp áp dụng với sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam cho giai đoạn 1/1/2016 – 31/12/2016.

Nguồn: vietnamexport.com