Theo đó, 15 luật này sẽ được trình Quốc hội thông qua tại 02 kỳ họp: Kỳ họp thứ 9 và Kỳ họp thứ 10. Cụ thể:

Tại Kỳ họp thứ 9:
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Luật Thanh niên (sửa đổi);
- Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
- Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp;
Tại Kỳ họp thứ 10:
- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi);
- Luật Biên phòng Việt Nam;
- Luật Thỏa thuận quốc tế;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.
Có thể thấy, bên cạnh các luật sửa đổi, bổ sung thì năm tới, một số luật mới được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế như Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật Thỏa thuận quốc tế…

Xem chi tiết Nghị quyết 78/2019/QH14 tại đây.