Cụ thể, theo quy định của Cơ quan thanh tra và An toàn thực phẩm (FSIS), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), việc kiểm nghiệm các lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ trong chương trình của FSIS được thực hiện theo các phương pháp quy định (tại website: http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/science/laboratories-andprocedures/guidebooks-and-methods/guidebooks-and-methods), trong đó có nêu các giới hạn phát hiện tối thiểu (MLA) của từng phương pháp đối với từng chỉ tiêu kiểm nghiệm.

Nafiqad đề nghị các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng cập nhật các phương pháp của FSIS, đặc biệt lưu ý đến MLA đối với từng chỉ tiêu tương ứng.

Trường hợp kết quả phân tích mẫu có giá trị lớn hơn giá trị MLA, lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ được coi là không đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả phân tích mẫu có giá trị nhỏ hơn giá trị MLA, lô hàng cá bộ Siluriformes vẫn được phép xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Nếu kết quả kiểm nghiệm các lô hàng cá bộ Siluriformes của cùng cơ sở sản xuất tiếp tục bị phát hiện cùng một chỉ tiêu hóa chất kháng sinh cấm nhưng kết quả nhỏ hơn MLA, Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng có văn bản yêu cầu doanh nghiệp  rà soát toàn bộ quá trình sản xuất, đặc biệt là nguồn gốc nguyên liệu chế biến các lô hàng nêu trên để có biện pháp kiểm soát chặt chẽ mối nguy hóa chất kháng sinh.

Nafiqad cũng nêu rõ, trường hợp xác định nguyên nhân tại cơ sở nuôi, doanh nghiệp cần lập biên bản làm việc giữa doanh nghiệp và các cơ sở nuôi trong quá trình điều tra truy xuất, (biên bản cần có thông tin đầy đủ về tên, địa chỉ cơ sở nuôi, mã số được cơ quan có thẩm quyền cấp-nếu có, số điện thoại người đại diện và chữ ký của hai bên) và tổng hợp báo cáo về Nafiqad.

Trước đó, vào đầu tháng 7 vừa qua, Nafiqad đã phát đi thông báo từ ngày 15-7 đến 15-10, 100% lô hàng cá thuộc họ Siluriformes của các doanh nghiệp Việt Nam phải được kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn thực phẩm trước khi xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Các lô hàng cá thuộc họ Siluriformes, trong đó có cá tra và basa, được sản xuất tại các nhà máy có tên trong danh sách được FSIS chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào quốc gia này mới thuộc diện phải kiểm tra và cũng chỉ những nhà máy được FSIS chấp nhận mới được xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Tần suất kiểm tra là 100% lô hàng với các chỉ tiêu như Salmonella; Malachite Green/Leuco Malachite Green; Enrofloxacine/Ciprofloxacine và Crystal Violet.

Nafiqad nêu rõ, chỉ những lô hàng được kiểm tra và được Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Nafiqad cấp chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành mới đủ điều kiện xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Nguồn: baohaiquan.vn