Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan Hải Phòng trong việc phân loại mặt hàng bê tông NK của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Vũ I.C.T.

Theo Tổng cục Hải quan, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam, cụ thể tham khảo chú giải chi tiết HS nhóm 68.10 và 38.24.

Trên cơ sở tài liệu DN cung cấp và kết quả phân tích của Cục Kiểm định, đồng thời áp dụng quy tắc phân loại mặt hàng theo thành phần cấu tạo nên đặc trưng, công dụng chính của mặt hàng là bê thông khô, phù hợp phân loại vào nhóm 38.24, mã số 3824.50.00, thuế suất thuế NK ưu đãi 6%.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ kết quả tại Thông báo Kết quả phân loại số 3310/TB-TCHQ ngày 12/6/2018 của Tổng cục Hải quan để áp dụng mã số cho mặt hàng NK và xử lý việc liên quan theo quy định.

Nguồn: Baohaiquan.vn