Cụ thể, 5 doanh nghiệp được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài để sản xuất vật liệu hàn trong năm 2019 gồm: Công ty CP sản xuất Hữu Nghị với khối lượng 760 tấn; Công ty CP Kim Tín Hưng Yên với khối lượng 15.503 tấn; Công ty TNHH sản xuất que hàn Đại Tây Dương với khối lượng 7.142 tấn; Công ty CP Que hàn điện Việt Đức với khối lượng 2.693 tấn và Công ty CP Tập đoàn Kim Tín với khối lượng 16.665 tấn.
Theo quy định tại Điều 16, Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, định kỳ 6 tháng trong thời hạn miễn trừ, các tổ chức, cá nhân được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại phải nộp báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa được miễn trừ và việc tuân thủ điều kiện, nghĩa vụ được miễn trừ tới Cơ quan điều tra.
Cơ quan điều tra có thể tiến hành kiểm tra sau miễn trừ và/hoặc thu hồi quyết định miễn trừ căn cứ Điều 17- Điều 20 Thông tư 06/2018/TT-BCT.
Trước đó, ngày 18/7/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam và Quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 9/2/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2968/QĐ-BCT (vụ việc SG04).
Nguồn: Baohaiquan.vn