Thông tư này ban hành 86 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh bao gồm:
- 5 mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và 5 mẫu Danh sách kèm theo như Danh sách về cổ đông, thành viên hợp danh, người đại diện;
- 25 mẫu Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành;
- 6 biểu mẫu quy định cho hộ kinh doanh;
- 45 mẫu văn bản quy định cho cơ quan đăng ký kinh doanh;
Ngoài ra, Thông tư này cũng ban hành một số phụ lục phục vụ cho việc đăng lý kinh doanh sau đây:
- Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm kinh doanh/hộ kinh doanh;
- Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh;
- Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy.
Các biểu mẫu trên được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc và thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm Thông tư 20.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/3/2019.
Xem chi tiết Thông tư tt02bkhdt_GEWB.pdf