Về việc thu phí kiểm tra lô hàng gia vị NK: Hiện các cơ quan kiểm tra thuộc Bộ NN và PTNT đang thu phí kiểm nghiệm lô hàng gia vị NK theo quy định tại Thông tư 149/2013/TT-BTC (do Bộ Y tế đề xuất đề Bộ Tài chính ban hành). Bộ NN và PTNT thống nhất đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính rà soát để xem xét sửa đổi mức thu phí kiểm nghiệm cho phù hợp.

Trước đó, Bộ NN và PTNT đã nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ, trong đó giao Bộ xử lý trả lời theo thẩm quyền đối với một số kiến nghị của VASEP tại Công văn số 146/2016/CV-VASEP (CV146).

Tại CV146 VASEP đã tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Bộ Y tế tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và bất cập trong quản lý hàng hóa XNK liên quan đến các lĩnh vực quản lý ATTP và ghi nhãn hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, bao gồm: (1)  vướng mắc trong thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp ATTP và (2) quy định về ghi nhãn đối với hàng hóa/nguyên liệu (phụ gia, gia vị, chất hỗ trợ chế biến, bao bì…) thuộc loại hình nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu hoặc làm nguyên liệu để sản xuất tiếp, không lưu thông tiêu thụ trong nước.

Các nội dung vướng mắc trên cũng đã được Chính phủ đưa vào phần trách nhiệm triển khai của Bộ Y tế tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh.

Nguồn: vasep.com.vn