- Sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch thẻ bị cấm theo quy định tại Điều 8 Thông tư này;

- Thẻ đã được chủ thẻ thông báo bị mất;

- Thẻ hết hạn sử dụng;

- Thẻ bị khóa.

Ngoài ra, Tổ chức phát hành thẻ, Tổ chức thanh toán thẻ, Đơn vị chấp nhận thẻ được từ chối thanh toán thẻ theo thỏa thuận trong các trường hợp sau:

- Số dư tài khoản thanh toán, hạn mức tín dụng hoặc hạn mức thấu chi còn lại (nếu có) không đủ chi trả khoản thanh toán;

- Chủ thẻ vi phạm các quy định của Tổ chức phát hành thẻ trong các thỏa thuận giữa chủ thẻ với Tổ chức phát hành thẻ mà theo đó thẻ bị từ chối thanh toán.

Thông tư 19/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/8/2016; kể từ ngày này, các quy định sau đây hết hiệu lực thi hành: Quyết định 20/2007/QĐ-NHNN ; Quyết định 32/2007/QĐ-NHNN ; Điều 3 Thông tư 23/2011/TT-NHNN .

Nguồn: thuvienphapluat.vn