Trước đó, theo phản ảnh của một số đơn vị hải quan, khi làm thủ tục hải quan cho DN, thể thức C/O mẫu D của một số nước tham gia Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) cấp không đúng mẫu.

Cụ thể, C/O mẫu D do Singapore, Malaysia, Thái Lan, Lào, Philippines, Indonesia, Cambodia, Myanmar, Việt Nam phát hành với dòng chữ “ORIGINAL” lệch sang bên phải, trong khi mẫu theo cam kết tại Hiệp định, vị trí chữ “ORIGINAL” nằm ở giữa.

Trước những điểm khác biệt về thể thức C/O, Tổng cục Hải quan cho biết:

Đối với các C/O mẫu D do Thái Lan, Lào, Philippines, Indonesia, Brunei, Cambodia, Myanmar, Việt Nam phát hành, thể thức C/O với dòng chữ “ORIGINAL” lệch sang bên phải không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Chính vì vậy, cơ quan Hải quan xem xét chấp nhận C/O mẫu D có  chữ Original góc bên phải C/O. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O được thực hiện theo quy định hiện hành.

Nguồn: Baohaiquan.vn