Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 – 2125 cho Bộ Nội vụ:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Phối với các cơ quan của Quốc hội xây dựng chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, các chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát và Kiểm toán;
- Phối hợp với Ban tổ chức Trung ương xây dựng chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;
Ngoài ra, Chỉ thị này cũng phân công nhiệm vụ cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan trung ương có liên quan… Trong đó:
- Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp để tổng hợp nhu cầu của doanh nghiệp về vốn vay, trả nợ được Chính phủ bảo lãnh và vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ…
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Đánh giá tình hình vay, trả nợ và dư nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh giai đoạn 2016 – 2020…
Chỉ thị này được ban hành ngày 27/6/2019.
Xem chi tiết Chỉ thị 17/CT-TTg tại đây.