Theo đó, khi xây dựng dự toán và bố trí ngân sách Nhà nước năm 2020, các Bộ, ngành và địa phương cần phải xây dựng dự toán chi thường xuyên theo các lĩnh vực cụ thể, đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng.
Trong đó, để nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí các khoản chi ngân sách thì Thủ tướng đề ra các biện pháp:
- Hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công theo quy định;
- Hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài…
- Rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết;
Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ còn yêu cầu:
- Thực hiện nghiêm việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống;
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm các vi phạm;
- Kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp;…
Xem chi tiết Chỉ thị 16/CT-TTg tại đây.