Dự thảo nêu rõ, khi đón tiếp các đoàn khách nước ngoài, cơ quan, đơn vị cần sử dụng hội trường, phòng họp, cơ sở, phương tiện sẵn có để phục vụ khách. Trường hợp thiếu hoặc không đáp ứng yêu cầu, được thuê dịch vụ bên ngoài theo phê duyệt của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Nếu tiếp khách trong nước, dự thảo đưa ra quy định: Các cơ quan nhà nước, đơn vị phải thực hành tiết kiệm, tổ chức tiếp khách phải đơn giản, không phô trương hình thức, thành phần tham dự chỉ là những người trực tiếp liên quan.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị không sử dụng NSNN, nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn phí để lại theo chế độ để mua quà tặng đối với các đoàn khách đến làm việc. Mọi khoản chi tiêu tiếp khách phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định; phải công khai, minh bạch và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp khách phải trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc chi tiêu sai quy định.

Việc kiểm soát chi và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành và quyết toán theo đoàn khách, từng hội nghị trên cơ sở căn cứ vào chương trình, đề án đón đoàn, tổ chức các hội nghị được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chứng từ chi tiêu hợp pháp theo quy định.

Đối với các khoản đóng góp, hỗ trợ, tài trợ và huy động hợp pháp khác từ các tổ chức kinh tế, xã hội trong nước và nước ngoài để tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế luân phiên (nếu có) là khoản thu của NSNN, được quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định tại Thông tư này và các quy định của nhà tài trợ. Khi kết thúc công việc, đơn vị được giao quản lý các khoản đóng góp phải báo cáo cơ quan chủ quản số thu, chi theo chế độ để làm thủ tục ghi thu, ghi chi vào NSNN theo quy định hiện hành; số tiền còn lại (nếu có) nộp vào NSNN.

Đối với những khoản chi không đúng quy định tại Thông tư này khi kiểm tra phát hiện, cơ quan quản lý cấp trên, thanh tra, Kiểm toán Nhà nước có quyền xuất toán và yêu cầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hoàn trả nguồn kinh phí đã chi hoặc thu hồi nộp NSNN nếu chi từ nguồn NSNN. Người ra lệnh chi sai phải bồi hoàn toàn bộ số tiền chi sai đó cho cơ quan, đơn vị, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn: Baohaiquan.vn