Đối với chủ đầu tư dự án
Tổng cục Thuế hướng dẫn, đối với chủ đầu tư dự án thực hiện theo Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 3/12/2013 (Điều 6, điều 8).
Theo đó, chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại (gọi tắt là chủ dự án), nhà thầu chính thực hiện dự án không phải nộp thuế TTĐB (nếu có), không chịu thuế GTGT đối với hàng hóa do chủ dự án, nhà thầu chính trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu để thực hiện dự án này.
Thuế nhập khẩu thực hiện theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK) và các văn bản hướng dẫn.
Chủ dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam nếu hợp đồng ký với nhà thầu chính được phê duyệt bao gồm thuế GTGT và chủ dự án không được NSNN cấp vốn để trả thuế GTGT.
Trường hợp dự án được NSNN bố trí vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì chủ dự án được hoàn thuế đầu vào đã trả cho hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam, không phân biệt hợp đồng ký với nhà thầu chính được phê duyệt bao gồm hay không bao gồm thuế GTGT.
Đối với nhà thầu
Nhà thầu chính, nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng ký với chủ dự án nộp thuế TTĐB (nếu có), thuế GTGT theo quy định hiện hành của hệ thống các luật thuế này (trừ hàng hóa nhập khẩu của nhà thầu chính).
Các nhà thầu chính, phụ nước ngoài không phải nộp thuế TTĐB (nếu có) và không chịu thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nhập khẩu theo phương thức tạm nhập- tái xuất để thực hiện thi công công trình của dự án. Thuế XNK thực hiện theo Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và các hướng dẫn thi hành.
Nhà thầu chính cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho chủ dự án phải nộp thuế GTGT (nếu hợp đồng ký bao gồm thuế GTGT), thuế TNDN và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật thuế, phí, lệ phí.
Nhà thầu phụ cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhà thầu chính của dự án phải nộp thuế GTGT, TNDN các loại thuế, phí, lệ phí.
Nhà thầu chính, phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu nếu nhận thanh toán trực tiếp từ nhà tài trợ thì các nhà thầu nước ngoài này có trách nhiệm chuyển tiền thuế phải nộp cho chủ dự án hoặc nhà thầu chính nước ngoài để nộp thuế thay cho các nhà thầu nước ngoài.
Trường hợp nhà thầu chính (không phân biệt là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) ký hợp đồng với chủ dự án hoặc nhà tài trợ để thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại với giá không bao gồm thuế GTGT và dự án không được NSNN bố trí vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì nhà thầu chính được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ để thực hiện hợp đồng ký với chủ dự án, nhà tài trợ.
Trường hợp dự án được NSNN cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì nhà thầu chính không được hoàn thuế đầu vào đã trả đối với hành hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam, không phân biệt hợp đồng ký giữa chủ dự án và nhà thầu chính được phê duyệt bao gồm hay không bao gồm thuế GTGT.
Nhà thầu chính phải khai, nộp thuế theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn.
Nhà thầu chính phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào mua hàng hóa, dịch vụ để thực hiện hợp đồng cung cấp ký với chủ dự án hoặc nhà tài trợ của dự án.
Trường hợp không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào, nếu nhà thầu chính nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì không được hoàn thuế; nếu là nộp theo phương pháp khấu trừ thì nhà thầu chính thực hiện khai, khấu trừ, hoàn thuế theo quy định của pháp luật thuế.
Đối với cá nhân làm việc cho dự án:
Cá nhân người Việt, người nước ngoài làm việc cho dự án và ban quản lý dự án ODA thực hiện khai, nộp thuế TNCN theo quy định.
Trường hợp cá nhân là người nước ngoài được cơ quan chủ quản dự án cấp giấy xác nhận là chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế, phí theo quy định của Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA, ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ thì được miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có), lệ phí trước bạ và thuế TNCN.
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn