Theo đó, trong năm 2019, các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính sau đây:

- Nghiên cứu, xây dựng Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; …
- Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh;
- Không để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành không cần thiết;
- Không lồng ghép, bổ sung các điều kiện kinh doanh mới vào các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trương tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của Chính phủ; đề cao trách nhiệm nghiên cứu; định kỳ 6 tháng/lần, thực hiện kiểm điểm, đánh giá kết quả của các thành viên Ban Chỉ đạo.
Một nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo trong năm 2019 đó là tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới phương thức, lề lối làm việc (tăng tối thiểu 20% số lượng cuộc họp trực tuyến; cắt giảm 20% chế độ báo cáo định kỳ).
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/4/2019.
Xem chi tiết Quyết định 75/QĐ-BCĐCCHC tại đây.