3 thủ tục hành chính mới này là thủ tục hành chính cấp chi cục hải quan và các cơ quan thực hiện gồm: Chi cục hải quan cửa khẩu, cảng vụ hàng không, công an cửa khẩu, cơ quan kiểm dịch động vật, cơ quan kiểm dịch thực vật và tổ chức kiểm dịch y tế biên giới.

Theo đó, người làm thủ tục khai báo theo phương thức điện tử các thông tin hoặc chứng từ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đồng thời, phải nộp các chứng từ bản giấy (bản chính) cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không.

Cơ quan quản lý nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chịu trách nhiệm: tiếp nhận, phản hồi việc đã tiếp nhận đối với thông tin/chứng từ cung cấp theo phương thức điện tử; tiếp nhận đối với chứng từ nộp bản giấy; kiểm tra đối với chứng từ xuất trình bản giấy; xác nhận hoàn thành thủ tục đối với tàu bay XNC, quá cảnh. Việc tiếp nhận, phản hồi việc tiếp nhận và xác nhận hoàn thành thủ tục thủ hiện tự động thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia cho người làm thủ tục và các bên liên quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện công khai, đầy đủ nội dung 3 thủ tục hành chính mới nêu trên tại các đơn vị thuộc địa bàn quản lý. Hình thức, cách thức công khai thủ tục hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 9, 10 Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan.

Nguồn: Baohaiquan.vn