Theo Thông tư, Kiểm toán Nhà nước được trích 5% trên các khoản tăng thu ngân sách Nhà nước, các khoản đã thực chi ngân sách sai chế độ đã nộp lại ngân sách nhà nước… để khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Mức thưởng không quá 0,8 lần mức lương do Nhà nước quy định.
Số tiền còn lại sau khi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/05/2019 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.
Xem chi tiết Thông tư 16/2019/TT-BTC tại đây.