Theo đó, với việc điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng theo tinh thần của Nghị quyết 70/2018/QH14, công thức tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức cũng sẽ thay đổi.

Bộ Nội vụ đề xuất cách tính như sau:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức

- Công thức tính mức lương

Mức lương từ ngày 01/7/2019

= 1,49 triệu đồng/tháng

x Hệ số lương hiện hưởng

 

- Công thức tính mức phụ cấp

+ Đối với các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở:

Mức phụ cấp từ ngày 01/07/2019

= 1,49 triệu đồng/tháng

x Hệ số phụ cấp

hiện hưởng

+ Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung:

Mức phụ cấp từ ngày 01/7/2019

= Mức lương từ 1/7/2019

+ Mức phụ cấp thâm niên vượt khung từ 01/7/2019

x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

 

+ Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

- Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệnh bảo lưu (nếu có)

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu từ ngày 01/7/2019

= 1,49 triệu đồng/tháng

 

x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện có (nếu có)

 

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Công thức tính mức hoạt động phí như sau:

Mức hoạt động phí từ ngày 01/7/2019

= 1,49 triệu đồng/tháng

 

x Hệ số hoạt động phí theo quy định

 

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Từ ngày 1/7/2019, quỹ phụ cấp được ngân sách Trung ương khoán đối với mỗi cấp xã, thôn, tổ dân phố được tính theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an;

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).