Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu:
- Các bệnh viện, trường học trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thanh toán thu viện phí, học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và ưu tiên thanh toán trên thiết bị di động, qua thiết bị chấp nhận thẻ.
- Các Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:
+ Cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4;
+ Cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau;
+ Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
+ Chỉ đạo các bệnh viện, trường học trực thuộc Sở thu viện phí, học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và ưu tiên thanh toán trên thiết bị di động, qua thiết bị chấp nhận thẻ.
Xem chi tiết Công văn 3614/BYT-CNTT tại đây.