Theo đó, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể khác với địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Lúc này, việc đăng ký thuế và nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh được thực hiện theo hướng dẫn sau:
Về đăng ký thuế: Phải gửi hồ sơ đăng ký thuế tới có quan Thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế với địa điểm kinh doanh của công ty để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh.
Về lệ phí môn bài: Sau khi địa điểm kinh doanh được cấp mã số thuế 13 số, công ty sử dụng mã số thuế này để kê khai, nộp thuế môn bài.
- Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đơn vị phụ thuộc) trong cùng một tỉnh thì thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình;
- Nếu đơn vị phụ thuộc không nằm trong cùng tỉnh có trụ sở chính thì nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc;
- Nếu mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động, sản xuất thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư. Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xem chi tiết Công văn số 73110/CT-TTHT tại đây.

Nguồn: VITIC