Cục thuế TP. Hà Nội cho biết, Khoản Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn.

Theo quy định, người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ kể cả dùng hàng hóa, dịch vụ đó để khuyến mại, quảng cáo hoặc hàng mẫu trừ trường hợp luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.
Chính phủ đã quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau:
- Với bán hàng hóa: Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua mà không phân biệt đã thu tiền hay chưa;
- Với cung ứng dịch vụ: Là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu tiền hay chưa. Nếu thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có quy định khi bán phiếu quà tặng, voucher, bên bán phải:
- Lập chứng từ thu khi thu tiền của công ty mua phiếu quà tặng, voucher làm giải thưởng cho khách hàng trong chương trình quảng cáo hoặc bán lại cho các đối tác khác;
- Lập hóa đơn, kê khai thuế theo quy định khi khách hàng sử dụng các voucher, phiếu quà tặng này.
Đồng thời, công ty mua voucher, phiếu quà tặng để bán cho các đối tác không phải lập hóa đơn mà lập phiếu thu; các đối tác mua voucher, phiếu quà tặng thì lập phiếu chi.
Xem chi tiết Công văn 73223/CT-TTHT tại đây.

Nguồn: VITIC