Thương nhân đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước khi tham gia đấu giá, số tiền đặt trước là 10% giá trị của số lượng hạn ngạch đường thương nhân đăng ký tham gia đấu giá tính theo giá khởi điểm.
Bộ Công Thương vừa mới ban hành quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.
Theo đó, tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 89.500 tấn đường (HS 1701) năm 2017 gồm 44.000 tấn đường thô và 45.500 tấn đường tinh luyện.
Việc tổ chức đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, công khai, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thương nhân tham gia đấu giá. Phiên đấu giá chỉ được tiến hành khi có từ 2 thương nhân đủ điều kiện trở lên tham gia phiên đấu giá.
Trong quy chế này, đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá gồm: Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện.
Tuy nhiên, thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đăng ký đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô; thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện.
Việc đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên. Mỗi thương nhân có thể bỏ giá với mức giá đăng ký bằng hoặc khác nhau cho 1 đơn giá và só lượng đăng ký tối đa không vượt quá 20.000 tấn và mỗi đơn giá có số lượng đăng ký là 1.000 tấn đường.
Bên cạnh đó, thương nhân đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước khi tham gia đấu giá, số tiền đặt trước là 10% giá trị của số lượng hạn ngạch đường thương nhân đăng ký tham gia đấu giá tính theo giá khởi điểm.
Nếu trúng đấu giá, số tiền đặt trước của thương nhân sẽ được trừ vào số tiền trúng đấu giá phải nộp của thương nhân, còn trong trường hợp thương nhân không đúng đấu giá được hoàn lại tiền đặt trước trong vòng 7 ngày làm việc sau khi phiên đấu giá kết thúc. Còn thương nhân trúng đấu giá nhưng từ chối kết quả đấu giá không được hoàn lại tiền đặt trước.
Năm 2016 là năm đầu tiên Bộ Công Thương áp dụng phương thức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường sau nhiều năm thực hiện phương thức phân gia. Phiên đấu giá được thực hiện vào đầu tháng 9/2016 với 22 doanh nghiệp tham gia đấu giá. Kết quả sau cùng, có 11 doanh nghiệp đã trúng thầu trong phiên đấu giá.
Nguồn: baohaiquan.vn