Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Điều 6 Nghị định 36/2014/NĐ-CP quy định điều kiện về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm cá tra chế biến nêu rõ: tỷ lệ mạ băng và hàm lượng nước không vượt quá tương ứng là 10% và 83% trong sản phẩm cá tra phi lê.

Tháng 3-4/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành điều tra hiện trạng sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh tại 26 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra hiện đang sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh có hàm lượng nước từ 83% - 87% (cá biệt có trên 87%) và mạ băng từ 10% - trên 20%.

Từ tháng 9/2014 – 6/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá và xác định tỷ lệ nước tự nhiên có trong cá tra nguyên liệu”. Kết quả cho thấy, hàm lượng ẩm từ 83 – 86% là giới hạn cho phép đảm bảo chất lượng và cảm quan của sản phẩm cá tra phi lê, nếu vượt quá 86% chất lượng bị giảm và coi như bị lạm dụng và gian lận thương mại.

Hiện nay, các thị trường EU và Hoa Kỳ chỉ yêu cầu khai báo trọng lượng tịnh và người tiêu dùng chỉ quan tâm đến trọng lượng sản phẩm. Các nước thuộc khối EU và Hoa Kỳ cũng không quy định cụ thể hàm lượng nước trong sản phẩm cá tra phi lê nhưng EU yêu cầu phải ghi rõ tỷ lệ nước bổ sung vào sản phẩm cá tra phi lê trên nhãn mác bao bì.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định về hàm ẩm và tỷ lệ mạ băng cần có điều chỉnh để thích ứng với yêu cầu của thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhưng vẫn phải đảm bảo giữ gìn uy tín của sản phẩm cá tra Việt Nam.

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất quy định điều kiện chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm cá tra chế biến như sau:

1- Cá tra nguyên liệu dùng chế biến phải được nuôi từ sơ sở nuôi cá tra thương phẩm đáp ứng điều kiện quy định.

2- Sản phẩm cá tra chế biến phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản của Việt Nam và nước nhập khẩu. Trường hợp nước nhập khẩu có quy định khác với pháp luật Việt Nam thì áp dụng theo quy định của nước nhập khẩu.

3- Việc ghi nhãn sản phẩm cá tra phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với quy định của nước nhập khẩu. Trường hợp nước nhập khẩu quy định ghi nhãn sản phẩm cá tra khác với pháp luật Việt Nam thì áp dụng theo quy định pháp luật của nước nhập khẩu.

Nguồn: chinhphu.vn