Cụ thể, theo dự thảo, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện các hoạt động sau đây để phục vụ dự án đã được đăng ký đầu tư, không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định:

1- Xuất khẩu, nhập khẩu, ủy thác xuất khẩu, ủy thác nhập khẩu, xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hóa phù hợp với mục tiêu, ngành nghề hoạt động của dự án đã được đăng ký đầu tư;

2- Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, khuôn mẫu, hàng phục vụ hội chợ, triển lãm, nguyên vật liệu và các hàng hóa khác để phục vụ hoạt động của dự án đã được đăng ký đầu tư;

3- Các hoạt động thương mại đối với hàng hóa do chính tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất, chế biến, chế tạo tại Việt Nam;

4- Đặt gia công, nhận gia công hàng hóa phù hợp với mục tiêu, ngành nghề của dự án đã được đăng ký đầu tư;

5- Nhập khẩu hoặc mua trong nước hàng hóa để cung ứng kèm theo các dịch vụ của dự án đã được đăng ký đầu tư;

6- Thanh lý tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ dự án đã được đăng ký đầu tư dưới các hình thức xuất khẩu, bán, cho, tặng, tiêu hủy.

Theo dự thảo, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện các mục tiêu: xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, logistics, giám định thương mại, dịch vụ liên quan sản xuất, được thực hiện các hoạt động sau đây mà không phải thực hiện thủ tục Giấy phép kinh doanh theo quy định:

1- Hoạt động thực hiện quyền xuất khẩu (quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác), trừ các hàng hóa thuộc danh mục hành hóa dành cho doanh nghiệp thương mại nhà nước theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế.

2- Hoạt động mua bán trong nước, nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, nguyên vật liệu để bán cho thương nhân khác phụ vụ sản xuất, trừ các hàng hóa thuộc danh mục hành hóa dành cho doanh nghiệp thương mại nhà nước hoặc danh mục hàng hóa thương nhân nước ngoài không được quyền phân phối theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế.

3- Các hoạt động logistics, giám định thương mại, dịch vụ sản xuất, thu phí, sửa chữa, bảo dưỡng.

Bên cạnh đó, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông hoặc thành viên nhưng không có quyền biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên theo điều lệ của tổ chức kinh tế hoặc thỏa thuận đầu tư của cổ đông, thành viên.

Nguôn: chinhphu.vn