Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định về kinh doanh khí quy định về hoạt động kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam.
Dự thảo nêu rõ tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh khí tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này; trường hợp điều ước quốc tế quy định khác với quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Thương nhân có hoạt động kinh doanh khí phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh. Cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh khí, kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển khí phải được huấn luyện về an toàn, huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
Thương nhân có hoạt động kinh doanh khí phải tuân thủ các quy định về quản lý đo lường, chất lượng khí trong quá trình kinh doanh khí.
Về quy hoạch phát triển kinh doanh khí, dự thảo nêu rõ quy hoạch nhà máy sản xuất, chế biến khí; kho chứa khí với tổng dung tích các bồn chứa từ 5.000 m3 trở lên do cơ quan Trung ương lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.
Quy hoạch trạm cấp khí, trạm nạp khí vào phương tiện vận tải, trạm nạp LPG vào chai, kho chứa khí với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000 m3 do cơ quan địa phương lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch tổng thể của địa phương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.
Theo dự thảo điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí như sau: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; có quyền sử dụng hợp pháp cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có quyền sử dụng hợp pháp kho chứa khí để tiếp nhận khí từ tầu hoặc phương tiện vận chuyển khác; có phương tiện vận chuyển khí đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn.
Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; có cơ sở sản xuất, chế biến khí được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư sản xuất; có dây chuyền, máy móc, thiết bị đã được kiểm định để phục vụ cho sản xuất, chế biến khí; có phòng thử nghiệm chất lượng khí đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia…
Nguồn: Chinhphu.vn