Dự thảo nêu rõ điều kiện đưa dự án chế biến khoáng sản vào sản xuất như sau: Hoàn thành các hạng mục công trình thuộc dây chuyền sản xuất chính và các hạng mục công trình phụ trợ đồng bộ, công trình bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ theo thiết kế được duyệt; được nghiệm thu tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, có giấy phép xả thải ra môi trường, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các văn bản khác có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý đất đai, đầu tư xây dựng công trình; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra và chấp thuận công tác nghiệm thu, đưa dự án vào sản xuất bằng văn bản theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình và Nghị định này.

Dự thảo nêu rõ, trình tự, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa dự án vào sản xuất được dự thảo nêu rõ như sau: Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng được thành lập và hoạt động theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện kiểm tra đối với công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định hàng năm.

Bộ Công Thương chủ trì kiểm tra công tác nghiệm thu đưa dự án chế biến khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý quy hoạch chế biến khoáng sản.

Sở Công Thương chủ trì kiểm tra công tác nghiệm thu đưa dự án chế biến khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý quy hoạch chế biến khoáng sản.

Quản lý bãi thải, hồ thải quặng đuôi cơ sở chế biến

Theo dự thảo, hồ chứa, đập thải quặng đuôi phải được thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam. Có biện pháp ứng phó với các sự cố vỡ hồ đập gây mất an toàn và ô nhiễm môi trường.

Hồ chứa, đập thải quặng đuôi phải lắp đặt hệ thống quan trắc, biển báo an toàn. Định kỳ 1 tháng/lần phải kiểm tra và có sổ theo dõi tình trạng an toàn.

Bãi thải quặng lộ thiên phải được thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam đảm bảo an toàn chống sạt lở; có hệ thống xử lý bụi, thu gom và xử lý nước thải, khí thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

Đối với các bãi thải mỏ đã đóng cửa, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải có trách nhiệm quản lý, có biện pháp ngăn chặn khai thác khoáng sản và sử dụng đất trái pháp luật, đảm bảo an toàn cho người dân khi mùa mưa lũ.

Nguồn: chinhphu.vn