Theo đó, dự thảo Nghị định bổ sung quy định về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại như sau: Hàng hóa được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, dịch vụ khám, chữa bệnh của Nhà nước, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và các hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đối với hoạt động khuyến mại theo phương thức đa cấp: Không được tổ chức khuyến mại theo mạng lưới đối tượng được hưởng khuyến mại gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó đối tượng được hưởng khuyến mại hưởng lợi ích từ hoạt động mua hàng của người khác trong mạng lưới.

Đối với nội dung "Thương nhân thực hiện khuyến mại" dự thảo đề xuất hai phương án.

Phương án 1: Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ trực tiếp khuyến mại cho khách hàng của mình hoặc khuyến mại cho khách hàng thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại) của mình theo thỏa thuận; thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại là thương nhân được thương nhân trực tiếp thực hiện khuyến mại ủy quyền, thuê thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động khuyến mại theo hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

Phương án 2: Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh; thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

Dự thảo nêu rõ, chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết rõ ràng, nhanh chóng các khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại (nếu có).

Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định riêng.

Nguồn: chinhphu.vn