Theo đó, nhằm phát triển bền vững Việt Nam, một trong những việc quan trọng là đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thức đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ đưa ra lộ trình đến năm 2030 cụ thể như sau:
- Đảm bảo tất cả các trẻ em hoàn thành giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở miễn phí, công bằng, có chất lượng;
- Đảm bảo tất cả trẻ em được tiếp cận với phát triển, chăm sóc giai đoạn trẻ thơ và giáo dục mầm non có chất lượng để sẵn sàng bước vào cấp tiểu học;
- Đảm bảo tiếp cận công bằng cho tất cả nam và nữ đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có chất lượng và trong khả năng chi trả;
- Tăng đáng kể số lao động có các kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động để có việc làm tốt và làm chủ doanh nghiệp;
- Đảm bảo tiếp cận bình đẳng trong giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề nghiệp cho những người dễ bị tổn thương;
- Đảm bảo tất cả thanh niên và phần lớn người trưởng thành biết đọc và viết;
- Xây dựng và nâng cấp các cơ sở giáo dục thân thiện với trẻ em, người khuyết tật và bình đẳng giới…
Quyết định 681/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 04/6/2019.
Xem chi tiết Quyết định 681/QĐ-TTg tại đây.