Theo đó, đến năm 2020, việc ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp cần đạt được:

+ 100% siêu thị cho phép thanh toán qua thẻ;

+ 50% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử;

+ 80% doanh nghiệp đặt, nhận đơn hàng qua ứng dụng TMĐT.

Ngoài ra, kế hoạch phát triển TMĐT cũng đặt ra mục tiêu với việc ứng dụng trong cơ quan nhà nước và quy mô thị trường. Cụ thể:

+ 100% dịch vụ công của Bộ, ngành Trung ương được cấp trực tuyến mức độ 3 vào năm 2016;

+ 50% dịch vụ công về xuất nhập khẩu và 30% dịch vụ công về thương mại được cấp trực tuyến cấp độ 4 đến năm 2020;

+ 30% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, doanh số TMĐT B2C đạt 10 tỷ USD và giao dịch TMĐT B2B chiếm 30% kim ngạch xuất nhập khẩu vào năm 2020.

Quyết định 1563/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 08/8/2016.

Nguồn: thuvienphapluat.vn