Cụ thể, các mặt hàng là phế liệu của lông chồn hôi, lông sóc, lông chồn... hiện đang thuộc mã hàng 0511.99.90 sẽ chuyển về mã hàng 0502.90.00; tức là tăng thuế suất từ 0% lên 5%.

Mặt hàng “chất lỏng dùng để xóa và các băng để xóa khác (trừ những hàng hóa thuộc nhóm 96.12), đã đóng gói để bán lẻ” chuyển từ dòng thuế 3824.90.99 về dòng thuế 3824.90.10 tăng thuế suất từ 0% lên 5%.

Mặt hàng “quả bồ kết” chuyển từ dòng thuế 1212.92.00 về dòng thuế 1211.90.99; giảm thuế suất từ 10% xuống 0%.

Mặt hàng "lúa mì bulgur, trừ loại sấy khô đóng bánh" sẽ chuyển từ dòng thuế 1904.90.90 lên dòng thuế 1904.30.00, đồng thời  các mặt hàng “lúa mì khác loại lúa mì bulgur, sấy khô đóng bánh” sẽ chuyển từ dòng thuế 1904.30.00 xuống dòng thuế 1904.90.90. Như vậy việc dịch lại mô tả hàng hoá đã làm tăng thuế suất đối với mặt hàng "lúa mì bulgur, trừ loại sấy khô đóng bánh" từ 20% lên 35% và làm giảm thuế suất của mặt hàng “lúa mì khác loại lúa mì bulgur, sấy khô đóng bánh” từ 35% xuống 20%.

Mô tả của phân nhóm 2005.20.1x “Khoai tây chiên” được dịch lại là khoai tây “dạng lát, dạng mảnh nhỏ và dạng thanh, dạng que” dẫn đến mặt hàng khoai tây chiên, trừ dạng lát, dạng mảnh, dạng thanh và dạng que chuyển từ phân nhóm 2005.20.1x xuống phân nhóm 2005.20.9x; tăng thuế suất từ 18% lên 35%. Trong khi đó, khoai tây dạng lát, dạng mảnh, dạng thanh và dạng que, trừ loại chiên chuyển từ phân nhóm 2005.20.9x lên phân nhóm 2005.20.1x dẫn đến giảm thuế suất từ 35% xuống 18%.

Dòng thuế 4010.32.00 được dịch lại là “Băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (băng  chữ V), trừ băng truyền có gân hình chữ V, với chu vi ngoài trên 60 cm đến 180 cm”. Theo đó, mặt hàng “băng truyền không liên tục” thuộc mã hàng 4010.32.00 nay được phân loại vào mã hàng 4010.39.00, tức là giảm thuế suất của mặt hàng “băng truyền không liên tục” từ 15% xuống 5%. 

Mặt hàng “Lốp có thể đắp lại hoa lốp chiều rộng không quá 450 mm” sẽ chuyển từ dòng thuế 4012.90.70 xuống dòng thuế 4012.90.90; giảm thuế suất từ 30% xuống 5%. Mặt hàng “Hoa lốp đắp lại có chiều rộng không quá 450 mm” sẽ chuyển từ dòng thuế 4012.90.90 lên dòng thuế 4012.90.70; tăng thuế suất từ 5% lên 30%.

Mặt hàng “Ống thủy tinh trung tính trong suốt, trừ loại bằng thủy tinh borosilicate” chuyển từ dòng thuế 7002.39.20 về dòng thuế 7002.39.90; giảm thuế suất từ 5% xuống 3%.

Mặt hàng “Kính có cốt lưới, trừ loại kính có cốt thép/ kính quang học, chưa được gia công về mặt quang học” chuyển từ các dòng hàng thuộc phân nhóm 7005.1x, và 7005.2x xuống dòng hàng 7005.30.00;  mặt hàng “Kính có cốt lưới, trừ loại kính có cốt thép/Loại khác” chuyển từ các dòng hàng thuộc phân nhóm 7005.1x  và 7005.2x xuống dòng hàng 7005.30.00. Như vậy, việc dịch lại mô tả đã giảm thuế suất của các mặt hàng “Kính có cốt lưới, trừ loại kính có cốt thép/Loại khác” từ 35% và 40% xuống 30%.

Mặt hàng “Ống dạng ampoules khác (không phải ống đựng thuốc tiêm)” chuyển từ dòng thuế 7010.90.90 sang dòng thuế 7010.10.00. Theo đó, bị giảm thuế suất từ 20% xuống 10%. Mặt hàng “Ống đựng thuốc tiêm, dạng khác” sẽ chuyển từ dòng thuế 7010.10.00 xuống dòng thuế 7010.90.90 nên bị tăng thuế suất từ 10% lên 20%.

Mặt hàng “tấm đan, không phải dệt thoi” chuyển từ các dòng thuế 7314.12.00, 7314.14.00, 7314.19.10, 7314.19.90 về các dòng thuế 7314.41.00, 7314.42.00, 7314.49.00 và bị tăng thuế suất từ 15% lên 30%.

Các mặt hàng “bơm nước được thiết kế đặt chìm dưới nước, trừ loại đặt chìm dưới biển” chuyển từ các phân nhóm 8413.70.4x, 8413.70.4x và 8413.70.9x sang phân nhóm 8413.70.3x; tức là bị tăng thuế suất từ 0% lên 10%.

Mặt hàng "máy biến dòng trung tần" sẽ từ mã hàng 8504.31.92 và 8504.31.99 chuyển về mã hàng 8504.31.40 và thuế suất giảm từ 15% và 20% xuống 5%. 

Mặt hàng “thiết bị điện để đóng ngắt mạch, loại có dòng điện 16A” chuyển từ dòng thuế 8536.10.92 về dòng thuế 8536.10.99; giảm thuế suất từ 25% xuống 15%.                             

Mặt hàng "vật cách điện, dùng cho đầu nối máy biến áp, trừ cách điện xuyên" chuyển từ dòng thuế 8546.20.10 xuống dòng thuế 8546.20.90; bị tăng thuế suất từ 5% lên 7%. Mặt hàng “cách điện xuyên, dùng cho máy biến dòng” sẽ chuyển từ dòng thuế 8546.20.90 lên dòng thuế 8546.20.10; giảm thuế suất từ 7% xuống 5%.

Mặt hàng “Vỏ két nước làm mát” chuyển từ dòng thuế 8708.99.50 xuống dòng thuế 8708.91.92 và 8708.91.99; giảm thuế suất từ 15% xuống 10%.

Mô tả hàng hoá của dòng thuế 8711.90.40 được dịch lại là “Thùng xe có bánh (side-cars)”. Việc thay đổi mô tả của mã hàng này khiến thay đổi phạm vi dòng thuế đang từ  xe nguyên chiếc  thành bộ phận của xe mô tô dẫn đến tăng thuế suất của bộ phận là thùng xe có bánh từ 32-35% lên đến 70-75%. Để phù hợp với mức thuế suất của bộ phận, phụ tùng của xe đạp, xe máy thuộc nhóm 87.14, mức thuế suất của mã hàng 8711.90.40 giảm từ 75% xuống 32%.

Nguồn: Baohaiquan.vn