Theo đó, khi thực hiện nộp bổ sung C/O, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung trên tờ khai AMA thông qua Hệ thống (đối với tờ khai hải quan điện tử). Đối với tờ khai giấy, DN khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Để thông tin tới rộng rãi DN, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương niêm yết công khai hướng dẫn này tại các điểm làm thủ tục hải quan.

Trước đó, ngày 4/10/2016, Bộ Tài chính đã có công văn 13959/BTC-TCHQ hướng dẫn cụ thể về các trường hợp nộp C/O (trừ C/O mẫu VK, KV và mẫu EAV) sau thời điểm làm thủ tục hải quan là: “Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan”.

Nguồn: Baohaiquan.vn