Cụ thể, trong dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ toàn bộ 3 Thông tư, gồm: Thông tư số 35/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 về không thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ và than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu; Thông tư số 118/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 quy định miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu để thực hiện dự án điện; Thông tư số 10/2015/TT-BTC ngày 29/1/2015 quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Lý giải nguyên nhân của việc bãi bỏ này, theo Bộ Tài chính, hiện nay, chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế; chính sách miễn thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc và chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để thực hiện dự án điện đã được quy định cụ thể tại Luật thuế số 107/2016/QH13, Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ. Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất ban hành văn bản bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định trước đây.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng sẽ hướng dẫn cụ thể việc miễn thuế đối với 3 trường hợp nêu trên để thực hiện thống nhất theo Luật số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. 

Trước đó, ngày 6/7/2018, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với 3 trường hợp này. Ngày 23/7/2018, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2018.

Nguồn: Baohaiquan.vn