Theo dự thảo, người nộp phí là các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen phải nộp phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen theo mức 70 triệu đồng/lần thẩm định.

Người nộp phí thực hiện nộp phí thẩm định chậm nhất sau 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chấp nhận hồ sơ đăng ký là hợp lệ.

Dự thảo nêu rõ, hàng tháng, chậm nhất là ngày 5 tháng sau, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Nguồn: chinhphu.vn