Theo dự thảo, mục đích tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách trung ương, đáp ứng các nhu cầu chi đột xuất khi ngân sách trung ương chưa tập trung kịp nguồn thu.

Tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh để thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc kế hoạch đầu tư công hàng năm và trung hạn sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và được ghi trong dự toán ngân sách hàng năm được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng.

Dự thảo Thông tư đề xất 5 nguyên tắc tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước. Cụ thể:

Thứ nhất là, việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh phải được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả; đảm bảo không ảnh hưởng đến khả năng thanh toán, chi trả của Kho bạc Nhà nước.

Thứ hai, việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh phải được cấp có thẩm quyền quyết định và tuân thủ các quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước và các quy định tại Thông tư này.

Thứ ba, tạm ứng ngân quỹ nhà nước được thực hiện tại Kho bạc Nhà nước (trung ương) và Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; Kho bạc Nhà nước cấp huyện không được tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách địa phương cũng như bất kỳ đối tượng khác trái quy định.

Thứ tư, mọi khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh phải được hoàn trả đầy đủ, đúng hạn, đúng quy định, trừ trường hợp được gia hạn tạm ứng do Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

Thứ năm, các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước sử dụng không đúng mục đích đã được phê duyệt sẽ không được tiếp tục rút vốn và bị thu hồi trước hạn.

Dự thảo cũng quy định điều kiện tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh như: Mức đề nghị tạm ứng phải nằm trong mức bội chi ngân sách cấp tỉnh được Quốc hội quyết định hàng năm; Mức đề nghị tạm ứng phải nằm trong hạn mức vay còn lại của ngân sách cấp tỉnh; Ngân sách cấp tỉnh không có dư nợ tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn tại thời điểm đề nghị tạm ứng và thời điểm rút vốn.

Theo dự thảo, mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương căn cứ vào khả năng thu và nhu cầu chi của ngân sách trung ương, do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Đối với tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh, dự thảo quy định, mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước tối đa cho từng ngân sách cấp tỉnh được xác định bằng chênh lệch giữa hạn mức dư nợ vay của ngân sách cấp tỉnh và tổng dư nợ vay của ngân sách cấp tỉnh tại thời điểm đề nghị tạm ứng. Mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước cụ thể cho từng ngân sách cấp tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Nguồn: baohaiquan.vn