Theo dự thảo, khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh mua bán nợ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và phải thực hiện công bố công khai việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh mua bán nợ.

Quy định đáp ứng điều kiện về vốn, dự thảo nêu rõ, đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ thành lập mới, vốn điều lệ/vốn đầu tư (đối với doanh nghiệp tư nhân) được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định số 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Chủ sở hữu doanh nghiệp phải góp đủ vốn theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Doanh nghiệp. Sau thời hạn phải góp đủ vốn, vốn đầu tư của chủ sở hữu phản ánh trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại mọi thời điểm phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định số 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Đối với doanh nghiệp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán nợ, mức vốn đầu tư của chủ sở hữu phản ánh trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại quý gần nhất thời điểm đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán nợ phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định số 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Người quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 69/2016/NĐ-CP.

Quy định riêng về đáp ứng điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, dự thảo quy định, tại thời điểm đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, doanh nghiệp phải có: Các tài liệu chứng minh đã kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm và báo cáo tài chính của năm gần nhất được kiểm toán chứng minh doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đạt ít nhất 500 tỷ đồng; có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc ít nhất 02 nhân viên có thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp, có hợp đồng lao động dài hạn tại doanh nghiệp...

Nguồn: chinhphu.vn