Dự thảo nêu rõ các trường hợp phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu cho cơ quan hải quan. Theo đó, hàng hóa có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; nếu người khai hải quan muốn được hưởng mức thuế suất ưu đãi thì nộp cho cơ quan hải quan một trong các chứng từ chứng nhận xuất xứ sau: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu; chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hàng hóa thuộc diện có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường cần được kiểm soát đột xuất theo thông báo của các bộ ngành có liên quan, để được nhập khẩu, người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan C/O được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu để đảm bảo hàng hóa không có xuất xứ từ các nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ được sản xuất, xuất khẩu bởi các công ty bị cấm nhập khẩu...

Dự thảo cũng đề xuất các trường hợp không phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ gồm: Hàng hóa áp dụng thuế suất ưu đãi có giá trị tính thuế không vượt quá 200 USD hoặc không vượt quá giá trị quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên với điều kiện hàng hóa nhập khẩu không bị chia nhỏ từ các lô hàng lớn với mục đích gian lận để khai báo hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt...

Về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng xuất khẩu, dự thảo nêu rõ, việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất khẩu dựa trên nội dung khai của người khai hải quan, chứng từ hồ sơ thuộc hồ sơ hải quan và thực tế hàng hóa.

Trường hợp đủ căn cứ xác định xuất xứ không đúng khai báo tại thời điểm làm thủ tục hải quan, Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai tiến hành xử lý vi phạm theo quy định. Sau khi người khai hải quan sửa đổi bổ sung phù hợp, cơ quan hải quan làm thủ tục thông qua hàng hóa xuất khẩu.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, các nội dung khai báo trên chứng từ chứng nhận xuất xứ phải phù hợp với chứng từ khác trong hồ sơ hải quan. Người khai hải quan không được tự ý sửa chữa các nội dung trên chứng từ chứng nhận xuất xứ, trừ trường hợp việc sửa chữa do chính cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện.

Nguồn: chinhphu.vn