Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công. Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào hồ sơ đăng ký của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại được đề xuất như sau:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất xem xét và cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy xác nhận phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Thời hạn của Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại là 6 năm.

Theo dự thảo, Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại được làm thành 4 bản: 2 bản lưu tại cơ quan cấp giấy xác nhận, 1 bản gửi cơ sở được cấp giấy xác nhận, 1 bản gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện.

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại không bắt buộc phải công bố chất lượng hàng hoá, đăng ký nhãn hàng hoá và không phải dán tem. Trong quá trình vận chuyển đến nơi tiêu thụ, tổ chức, cá nhân chỉ cần xuất trình hợp đồng mua bán rượu cho các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị kiểm tra.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình sản xuất kinh doanh theo quy định.

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại chỉ được bán rượu do mình sản xuất ra cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu. Trong trường hợp không bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu thì phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định…

Nguồn: chinhphu.vn