Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố về thủ tục khai báo tờ khai vận chuyển độc lập trong trường hợp lô hàng được vận chuyển nhiều chuyến.

Theo đó, trong trường hợp này, người khai hải quan được lựa chọn khai báo tờ khai vận chuyển độc lập một lần cho cả lô hàng hoặc khai báo tờ khai vận chuyển độc lập cho từng lần vận chuyển nhưng phải đảm bảo thời gian vận chuyển như sau: Đối với các tuyến đường vận chuyển không quá 500km thì thời gian vận chuyển tối đa là 02 ngày, đối với các tuyến đường vận chuyển trên 500km thì thời gian vận chuyển tối đa không quá 05 ngày.

Trường hợp vượt quá thời gian đăng ký vận chuyển, người khai hải quan có văn bản giải trình và giao chi cục trưởng chi cục hải quan nơi hàng hóa vận chuyến đi xem xét, giải quyết.

Nguồn: baohaiquan.vn