Theo đó, mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đạt trên 450.000 người, tăng hơn 200.000 người so với năm 2018.

Để làm được điều này, các cơ quan, tổ chức về BHXH phải phối hợp chặt chẽ trong việc chia sẻ dữ liệu quản lý lao động, thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh…
Ngoài ra, còn có một số biện pháp cụ thể khác:
- Mở rộng phạm vi đối tượng, tập trung vào các đối tượng có điều kiện và khả năng tham gia, thuộc diện chính sách ưu tiên hỗ trợ tiền đóng từ ngân sách Nhà nước;
- Tập huấn, đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các hệ thống đại lý thu BHXH;
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành, quản lý BHXH;
- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện để tạo thuận lợi nhất cho người dân;
- Thực hiện đánh giá định kỳ hằng quý, sơ kết 06 tháng và tổng kết cả năm để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung giải pháp;…
Kế hoạch này được ban hành ngày 10/6/2019.

Xem chi tiết Kế hoạch 2276/KH-LĐTBXH tại đây.