Theo Công báo liên bang (Federal Register), ngày 15 tháng 8 năm 2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra thông báo, căn cứ vào Mục 516A(e)(1), 751(a)(1) và 777(i)(1) của Đạo luật Thuế quan 1930, về việc Quyết định của Tòa án không phù hợp với kết quả cuối cùng của đợt Rà soát hành chính lệnh áp thuế CBPG lần thứ 9 đối với một số sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam (gọi tắt là POR9) và đã ra thông báo về Kết quả cuối cùng đã sửa đổi của POR9.

Thông tin chung

Ngày 29 tháng 6 năm 2017, Toà án Thương mại Quốc tế (CIT) đã đưa ra phán quyết cuối cùng, theo đó chấp nhận kết quả điều tra lại của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) liên quan tới đợt POR9 cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 02 năm 2013 đến ngày 31 tháng 01 năm 2014. DOC thông báo rằng phán quyết cuối cùng trong vụ việc này không phù hợp với kết quả cuối cùng của POR9, và DOC đang sửa đổi các kết quả cuối cùng liên quan đến giá trị thay thế về lao động được áp dụng trong đợt rà soát hành chính này. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 7 năm 2017.

Một số thông tin chung

Trước đó, ngày 15 tháng 9 năm 2015, DOC đã công bố bản Kết luận cuối cùng. Trong bản kết luận này, DOC cho biết đã dựa vào dữ liệu của Cục thống kê Bangladesh (BBS) để tính mức sử dụng lao động của các bị đơn. Sau đó, CIT đã trả lại kết quả này yêu cầu DOC giải thích thêm hoặc xem xét lại. Trong văn bản Tính toán lại theo yêu cầu(Remand Redetermination), DOC đã xem xét lại quyết định của mình và nhận thấy rằng dữ liệu của Bangladesh không phải là thông tin sẵn có tốt nhất có thể sử dụng để đánh giá mức sử dụng lao động các bị đơn. Do đó, DOC đã đánh giá mức lương thay thế dựa trên hồ sơ và xác định rằng dữ liệu tiền lương ở Ấn Độ là thông tin có sẵn tốt nhất để tính toán mức độ sử dụng lao động.

Trong Kết luận cuối cùng, DOC đã tính biên độ phá giá bình quân gia quyền là 0.00% và 1.16 % đối với 2 công ty của Việt Nam. Dựa trên sự thay đổi về giá trị lao động thay thế, DOC tiếp tục tính biên độ phá giá bình quân gia quyền là 0,00% và 1.42% đối với 2 công ty này.

Thông báo Timken

Trong quyết định của mình trong vụ Timken, được làm sáng tỏ bởi vụ Lưỡi cưa kim cương (Diamond Sawblades), Tòa Federal Circuit đã cho rằng, theo mục 516A (e) của Đạo luật Thuế quan năm 1930, đã được sửa đổi, DOC phải ra thông báo về quyết định của tòa án mà không "hài hòa" với quyết định của DOC và phải đình chỉ việc thanh khoản các chuyến hàng đang chờ "kết luận" của Tòa.

Thông báo này được ban hành để đáp ứng yêu cầu công bố của vụ Timken. Theo đó, DOC sẽ tiếp tục đình chỉ việc thanh khoản hàng hóa liên quan trong văn bản Tính toán lại theo yêu cầu mà đang chờ giải quyết cho đến khi hết thời hạn kháng cáo hoặc, nếu có kháng cáo thì bằng một quyết định cuối cùng và có tính kết luận của Tòa án.

Kết luận cuối cùng được sửa đổi

Do hiện đã có quyết định cuối cùng của Tòa án, DOC đang sửa đổi Kết quả cuối cùng. Căn cứ vào bản Tính toán lại theo yêu cầu, như Tòa đã khẳng định ngày 29 tháng 6 năm 2017, biên độ phá giá bình quân gia quyền đối với 2 công ty Việt Nam liên quan là 1,42 %. và 0,00%.

Hơn nữa, nhằm tính toán lại tỷ lệ mẫu đối với các công ty bị đơn không bắt buộc và được nhận mức thuế riêng và là các bên liên quan của vụ kiện này, DOC đã điều chỉnh biên độ phá giá cuối cùng của Tập đoàn Minh Phú từ 1,39% xuống còn 1,53%; Tuy nhiên, không có ảnh hưởng gì đến biên độ phá giá cuối cùng của Tập đoàn Minh Phú là 1,39% trong Kết quả cuối cùng. Trong bản Tính toán lại theo yêu cầu, DOC tính lại tỷ lệ mẫu dẫn đến biên độ bán phá giá bình quân gia quyền là 1,05% đối với các công ty bị đơn không bắt buộc mà có đủ điều kiện để hưởng mức thuế riêng và liên quan tới vụ kiện này.

Trong trường hợp phán quyết của CIT không bị kháng cáo, hoặc nếu có kháng cáo, được giữ nguyên bởi quyết định cuối cùng và có tính “chung thẩm” của Toà án, DOC sẽ hướng dẫn Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tính thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với các chuyến hàngliên quan chưa được thanh khoản dựa trên việc tính mức thuế cuối cùng của từng nhà nhập khẩu trong bản Tính toán lại theo yêu cầu đối với 2 công ty nêu trên và mức thuế mẫu tính lại là 1,05% trên đây đối với những bị đơn không bắt buộc mà được nhận mức thuế riêng trong Kết quả cuối cùng và có liên quan tới vụ kiện này.

Yêu cầu nộp đặt cọc tiền mặt

Đối với các doanh nghiệp bị đơn bắt buộc

Do đã có những đợt Rà soát hành chính tiếp theo đối với 2 công ty có liên quan, tỉ lệ đặt cọc tiền mặt đối với hai công ty này sẽ vẫn là mức thuế được xác định trong đợt rà soát hành chính đã hoàn thành gần nhất trong đó họ nhận được mức thuế đặt cọc là 4,78 %.

Các doanh nghiệp nhận thuế suất riêng rẽ

Có 4 công ty là các bị đơn bắt buộc có đủ điều kiện để hưởng mức thuế riêng và liên quan tới vụ kiện nhưng không có đợt rà soát hành chính tiếp theo nào được hoàn thành liên quan tới các công ty đó; Do đó, tỉ lệ nộp đặt cọc tiền mặt áp dụng cho các nhà xuất khẩu này là 1,05%, như được tính lại trong Tính toán lại theo yêu cầu.

28 công ty bị đơn không bắt buộc còn lại đủ điều kiện để hưởng mức thuế riêng và liên quan tới vụ kiện này và đã có những đợt rà soát hành chính tiếp theo được hoàn thành đối với các công ty này; Do đó, tỉ lệ nộp đặt cọc tiền mặt cho các nhà xuất khẩu này sẽ vẫn là mức thuế được xác định trong đợt rà soát hành chính đã hoàn thành gần đây nhất, trong đó họ nhận được mức thuế để nộp đặt cọc.

Cục Quản lý cạnh tranh

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương