Cụ thể, Tổng Giám đốc HOSE đã ký Quyết định số 341/QĐ-SGDHCM và 342/SGDHCM ngày 22-8 Quy chế giao dịch chứng khoán tại HOSE và Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại HOSE. Hai quyết định này sẽ có hiệu lực từ 12-9.

Các quy định trên có nhiều điểm mới. Cụ thể, khối lượng tối đa của một lệnh đặt được tăng lên 500.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ (quy định cũ là 19.990 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ trên một lệnh đặt). Khối lượng tối thiểu của giao dịch thỏa thuận được giữ nguyên theo quy định cũ là 20.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ. Theo HOSE, sự thay đổi này nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và tiến tới chuẩn thông lệ chung của quốc tế.

Cùng với đó, nhằm cung cấp thêm tiện ích cho nhà đầu tư, hỗ trợ thúc đẩy thanh khoản và phù hợp với thông lệ chung của quốc tế, HOSE cũng áp dụng đơn vị yết giá mới được chia nhỏ so với quy định hiện tại.

HOSE cũng bổ sung trường hợp không điều chỉnh giá tham chiếu khi công ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, , chứng chỉ quỹ ETF với giá phát hành bằng giá đóng cửa của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trước ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi đã điều chỉnh các quyền khác (nếu có).

Đồng thời, không điều chỉnh giá tham chiếu khi công ty niêm yết phát hành cổ phiếu bổ sung theo phương án hoán đổi từ các giao dịch sáp nhập, trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, HOSE thực hiện điều chỉnh biên độ dao động giá tại ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngoài ra, HOSE cũng chỉnh sửa quy định đối với chứng khoán được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch. Cụ thể, trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF sẽ được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày (quy định cũ là 45 ngày).

HOSE cũng nghiêm cấm hủy lệnh trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa và khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (bao gồm cả các lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang).

Đối với chứng khoán bị kiểm soát, theo quy định cũ, chứng khoán rơi vào diện bị kiểm soát sẽ bị tạm ngừng giao dịch tối thiểu 2 ngày cho đến khi có công bố thông tin và có thông báo cho phép giao dịch trở lại của HOSE. Theo quy định mới, khi rơi vào diện bị kiểm soát, chứng khoán sẽ chỉ bị hạn chế thời gian giao dịch (chỉ giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch) cho đến khi có thông báo khác của HOSE.

Nguồn: baohaiquan.vn