Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan Đà Nẵng về vướng mắc khi xác định đối tượng chịu thuế BVMT đối với mặt hàng dầu nhờn.

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT số 57/2010/QH12; Khoản 1 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 1 Thông tư 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính thì xăng, dầu, mỡ thuộc đối tượng chịu thuế BVMT.

Theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính  về căn cứ tính thuế BVMT đối với hàng hoá là nhiên liệu hỗn hợp chứa xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch và nhiên liệu sinh học thì số lượng hàng hoá tính thuế trong kỳ là số lượng xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch có trong số lượng nhiên liệu hỗn hợp nhập khẩu hoặc sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, đưa vào tiêu dùng nội bộ được quy đổi ra đơn vị đo lường quy định tính thuế của hàng hoá tương ứng.

Bên cạnh đó, tại Điều 2 Thông tư 159/2012/TT-BTC thì “Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hoá xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan Hải quan không thu thuế BVMT đối với hàng hoá xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu”.

Theo đó, với quy định trên, mặt hàng dầu nhờn có nguồn gốc hóa thạch thuộc đối tượng chịu thuế BVMT, không phân biệt mục đích sử dụng (để bôi trơn hay không để bôi trơn), trừ trường hợp mặt hàng là nguyên liệu, vật tư NK để gia công sau đó XK ra nước ngoài. Việc xác định tỷ lệ phần trăm dầu gốc hóa thạch có trong nhiên liệu hỗn hợp thực hiện theo điểm 1.3 khoản 1 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.

Nguồn: Baohaiquan.vn