N).

Tại dự thảo, Bộ Tài chính quy định, đối với các tài khoản thanh toán vốn đầu tư, tài khoản tiền gửi ban quản lý dự án, tuỳ theo quy định về phân cấp kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của KBNN tỉnh, thành phố (dự án đầu tư do cơ quan KBNN tỉnh, thành phố hoặc do KBNN quận, huyện thực hiện kiểm soát, thanh toán), KBNN hướng dẫn chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN địa phương phù hợp, đảm bảo cho việc giao dịch được thuận tiện.

Nhà thầu chính, nhà thầu phụ có thể đăng ký và sử dụng tài khoản tiền gửi tại các đơn vị KBNN để tiếp nhận các khoản thanh toán của đơn vị, Ban quản lý dự án theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Khi thực hiện phong toả hoặc tất toán tài khoản, các đơn vị, tổ chức và KBNN phải đối chiếu số liệu, xác nhận số dư đến ngày đối chiếu. Việc xử lý và chuyển số dư của tài khoản đến nơi khác thực hiện theo yêu cầu cụ thể được pháp luật cho phép của đơn vị, tổ chức hoặc yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Các đơn vị đăng ký tài khoản tại KBNN (kể cả UBND xã) có trách nhiệm thực hiện đối chiếu và gửi xác nhận số dư tài khoản với KBNN hàng tháng, quý, năm tùy thuộc vào từng loại tài khoản hoặc đối chiếu đột xuất khi có yêu cầu.

Dự thảo nêu rõ, tiền gửi quỹ dự trữ tài chính thuộc ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, thành phố; các quỹ tài chính nhà nước; tiền của các đơn vị, tổ chức không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước mở tại KBNN được hưởng lãi và phải trả phí dịch vụ thanh toán. Tồn quỹ ngân sách các cấp, và tiền gửi của các đơn vị, tổ chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước không được hưởng lãi và không phải trả phí dịch vụ thanh toán.

Các đối tượng được hưởng lãi tiền gửi phải thực hiện trả phí dịch vụ thanh toán. Các đối tượng không được hưởng lãi tiền gửi không phải thực hiện trả phí dịch vụ thanh toán (trừ quỹ dự trữ tài chính và các quỹ tài chính ngoài ngân sách khác).

Việc thu phí dịch vụ thanh toán được thực hiện theo nguyên tắc: KBNN không hoàn trả lại khoản phí dịch vụ thanh toán đã thu trong trường hợp đơn vị, tổ chức yêu cầu hủy bỏ dịch vụ thanh toán hoặc dịch vụ thanh toán không thực hiện được vì những sai sót, sự cố không phải do lỗi của KBNN gây ra.

Nguồn: Baohaiquan.vn